share

माझ्या लाडक्या, कसा आहेस? मुद्दामच लाडक्या संबोधले तुला! अरे शरीराने अनंतात विलीन झालो असलो तरी मनाने तुमच्यातच विसावलो आहे रे! शेवटी माझा आत्मा तुम्हीच शेवटी काळजी वाटायची ना रे! असो..

 

Pages