share

“अगं, ती सगळी मुलं-मुलंच राहतात बरं का.. काहीतरी सहा-सात मुलं आहेत.. अधूनमधून मुली पण येत जात असतात.. विचार कर काम धरण्याआधी.. नंतर नसता ताप होईल डोक्याला…” 

“काकू तुम्ही ओळखता का त्या मुलांना?” काकूंच्या बोलण्याला घाबरून मंगलानं विचारलं.

“नाही गं, मी कुठे बोलायला गेले त्यांच्याशी कधी? पण या एकट्या राहणाऱ्या मुलांची गोष्टच वेगळी असते बाई.. त्यांचं काही समजत नाही.. कुणी सांगितलेत कुणी नसते ताप?”

----------- 

Pages